• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
Thủ tục sáp nhập, hợp nhất công ty luật

(Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Luật sư; Nghị định 28/2007/NĐ-CP ngày 26/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư; Thông tư 02/2007/TT-BTP ngày 25/4/2007 của Bộ Tư pháp)

A. Thủ tục hợp nhất tổ chức hành nghề luật sư:

-            Hai hoặc một số công ty luật cùng loại có thể hợp nhất thành một công ty luật mới bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty luật hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty luật bị hợp nhất.

-            Hồ sơ gồm:

1.           Hợp đồng hợp nhất bao gồm các nội dung: tên, địa chỉ trụ sở chính của các Công ty luật bị hợp nhất; tên, địa chỉ trụ sở chính của Công ty luật hợp nhất; thủ tục và điều kiện hợp nhất; phương án sử dụng lao động; trách nhiệm thực hiện các hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký với khách hàng; thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp của công ty luật bị hợp nhất thành phần vốn góp của Công ty luật hợp nhất; thời hạn thực hiện hợp nhất.

2.           Dự thảo Điều lệ Công ty luật hợp nhất. Điều lệ công ty luật gồm những nội dung chính sau đây:

-            Tên, địa chỉ trụ sở;

-            Loại hình công ty luật;

-            Lĩnh vực hành nghề;

-            Họ, tên, địa chỉ thường trú của luật sư chủ sở hữu (đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên) hoặc các luật sư thành viên (đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật hợp danh);

-            Quyền và nghĩa vụ của luật sư chủ sở hữu hoặc các luật sư thành viên;

-            Phần vốn góp của luật sư thành viên (đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên);

-            Điều kiện và thủ tục tham gia hoặc rút tên khỏi danh sách luật sư thành viên (đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật hợp danh);

-            Cơ cấu tổ chức, quản lý, điều hành;

-            Thể thức thông qua quyết định, nghị quyết; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

-            Nguyên tắc phân chia lợi nhuận và trách nhiệm của các luật sư thành viên đối với nghĩa vụ của công ty (đối với công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật hợp danh);

-            Các trường hợp tạm ngừng, chấm dứt hoạt động và thủ tục thanh lý tài sản;

-            Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty luật.

Điều lệ công ty luật phải có chữ ký của luật sư chủ sở hữu hoặc của tất cả luật sư thành viên.

3.           Biên bản họp thành viên về việc thông qua hợp đồng hợp nhất, dự thảo Điều lệ Công ty luật hợp nhất.

4.           Giấy đăng ký hoạt động của các bị Công ty luật hợp nhất.

5.           Bản sao chứng chỉ hành nghề luật sư, thẻ luật sư của các thành viên (bản sao có chứng thực, hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

6.           Giấy tờ chứng minh trụ sở.

 

B. Thủ tục sáp nhập tổ chức hành nghề luật sư:

-            Một hoặc một số Công ty luật cùng loại (sau đây gọi là công ty luật bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một Công ty luật khác (sau đây gọi là công ty luật nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang Công ty luật nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của Công ty luật bị sáp nhập.

-            Hồ sơ gồm:

1.           Hợp đồng sáp nhập bao gồm các nội dung: tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty luật nhận sáp nhập; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty luật bị sáp nhập; thủ tục và điều kiện sáp nhập; phương án sử dụng lao động; trách nhiệm thực hiện các hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký với khách hàng; thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp của công ty luật bị sáp nhập thành phần vốn góp, của công ty luật nhận sáp nhập; thời hạn thực hiện sáp nhập.

2.           Dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập (giống như dự thảo Điều lệ công ty luật hợp nhất).

3.           Biên bản họp thành viên về việc thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty luật nhận sáp nhập.

4.           Giấy đăng ký hoạt động của các Công ty luật bị sáp nhập.

5.           Bản sao chứng chỉ hành nghề luật sư, thẻ luật sư của các thành viên (bản sao có chứng thực, hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

6.           Giấy tờ chứng minh trụ sở.

Số hồ sơ phải nộp: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí:

-            Sáp nhập công ty luật: 20.000 đồng/lần cấp.

-            Hợp nhất công ty luật TNHH: 200.000 đồng/lần cấp.

-            Hợp nhất công ty luật hợp danh: 100.000 đồng/lần cấp.

Lưu ý:

-            Sau khi đăng ký hoạt động, các Công ty luật bị hợp nhất chấm dứt tồn tại; Công ty luật hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nợ thuế chưa thanh toán, hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký với khách hàng và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty luật bị hợp nhất.

-            Sau khi đăng ký hoạt động, Công ty luật bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; Công ty luật nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký với khách hàng và nghĩa vụ tài sản khác của công ty luật bị sáp nhập.

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hạch toán đối với sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp

Sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp đều không hình thành mối quan hệ công ty mẹ – công ty con nên xét về phương diện kế toán, bản chất của hai hoạt động này có những điểm tương đồng,...

So sánh giữa thâu tóm và hợp nhất doanh nghiệp

1.Khái niệm về hoạt động M&A: “1+1>2” bất đẳng thức này thoạt nhìn không được logic về mặt toán học nhưng nếu xét về ý nghĩa kinh tế, chúng nói lên “năng lực chuyển hóa”...

Định giá trong hoạt động sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp

1. Tổng quan về định giá doanh nghiệp: 1.1       Quan điểm về giá trị doanh nghiệp: Giá trị doanh nghiệp là giá trị hiện tại các khoản thu nhập từ kết quả hoạt...

Các loại hợp nhất doanh nghiệp hiện nay

Phân loại hoạt động mua bán và hợp nhất doanh nghiệp. Dựa vào quan hệ cạnh tranh giữa các bên liên quan thì hợp nhất gồm 03 loại sau: 1. Hợp nhất doanh nghiệp theo chiều ngang (Horizontal Mergers):...

Chúng tôi trên Facebook